ചിക്കൻ പോക്സ്


ഒരു ചികിത്സയും നൽകരുത്. തനിയെ ഭേദമായാൽ ഒരു പാടും അവശേഷിക്കില്ല. . നല്ല ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിച്ചാൽ പിന്നീട് ഒരു രോഗവും വരികയുമില്ല. വൃക്കരോഗികൾക്ക് ഇതുവന്നാൽ വൃക്കകളുടെ എല്ലാ കേടുപാടുകളും മാറും.

ഏതെങ്കിലും ചികിത്സ നൽകി ചിക്കൻപോക്സ് പെട്ടെന്നു മാറ്റുകയോ അമർച്ച ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ ഭാവിയിൽ രണ്ടു വൃക്കകളും കേടാവുമെന്നുറപ്പ്.